Visie en uitvoering


Kunststof wordt door haar waardevolle en veelzijdige eigenschappen steeds meer toegepast. Tegelijkertijd ontstaat veel druk op het klimaat door inzet van fossiele grondstoffen en het vrijkomen van microplastics.

Daarom wil Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Maar hoe ziet dat eruit voor de kunststofketen? Het Transitieteam Kunststoffen heeft het onderzoek Circulaire Kunststofketen in 2050 (pdf, 3 MB) laten uitvoeren om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het onderzoek laat zien hoe een gesloten kunststofketen er in 2050 uit zou kunnen zien en welke interventies daarvoor nodig zijn. Het is samengevat in onderstaande figuur.

TAK schema[86]

Doelen en routekaarten productgroepen

Voor de volgende fase van de transitie naar een circulaire economie is meer focus en richting nodig. Daarom is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een traject gestart om de doelen voor een circulaire economie verder te concretiseren. De doelen helpen om prioriteiten te stellen en de samenleving handelingsperspectief te bieden.

De transitieteams Kunststoffen, Consumptiegoederen, Circulaire Bouweconomie en Circulaire Maakindustrie hebben advies uitgebracht over de mogelijke concretisering van de doelen voor de verschillende productgroepen. Een routekaart verduidelijkt welke acties en middelen nodig zijn om de doelen te bereiken.

Het Transitieteam Kunststoffen heeft ervoor gekozen om voor drie prioritaire productgroepen adviesroutekaarten uit te werken met doelen en actielijnen:

  • Kunststof verpakkingen
  • Landbouwplastics
  • Kunststoffen in de bouw

De productgroepen hebben ieder specifieke uitdagingen en verschillen onder andere op het gebied van volume, gebruiksduur, inzamelstructuur en risico op lekkage. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 juli 2022 deze routekaarten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Projecten

Betrokkenen bij de Transitieagenda Kunststoffen zijn samengekomen om diverse thema's nader uit te werken. Hieruit zijn de volgende projecten met bijbehorende actieplannen voortgekomen.

  • Plastic Pact Nederland
  • Toepassing kunststof recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen
  • Meer en betere sortering en mechanische recycling
  • Chemische recycling
  • Biobased plastics
  • Microplastics

Meer informatie over deze projecten vind je hier