Over de Transitieagenda Kunststoffen


De Transitieagenda Kunststoffen is in 2018 opgericht. Het heeft als doel om in 2030 het primaire, fossiele kunststoffengebruik te halveren. In 2050 moet de gehele Nederlandse economie circulair zijn. In de Transitieagenda Kunststoffen heeft het transitieteam een visie uitgewerkt om de overgang naar een circulaire economie voor kunststofketens te versnellen.

De visie voor de circulaire kunststofketen is vastgelegd in de Transitieagenda Kunststoffen (pdf, 2.1 MB). In een volledig circulaire economie gebruiken we steeds minder primaire grondstoffen, voorkomen we het ontstaan van afval zoveel mogelijk en gebruiken we grondstoffen hoogwaardig opnieuw.

Het Transitieteam Kunststoffen is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van de Transitieagenda Kunststoffen. Samen met de hele kunststofketen werkt het team toe naar een duurzame kunststofeconomie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt het traject.

Nederland circulair in 2050

Het document van het rijksbrede programma Nederland circulair in 2050 (pdf, 3 MB) biedt perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie. Er wordt hierbij onder andere gekeken naar klimaat, microplastics, biodiversiteit, milieuvervuiling en leveringszekerheid. In het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 is de strategie verder uitgewerkt.

Naast de Transitieagenda Kunststoffen zijn de volgende transitieagenda’s actief:

De transitieagenda's ondersteunen het rijksbeleid om de transitie naar een circulaire economie verder vorm te geven. Ze bevatten specifieke projecten die praktische handvatten bieden voor de verdere uitvoering. Daarbij voeden zij het rijksbeleid bij het inzetten van de juiste instrumentenmix.

Strategie op weg naar een 100% circulaire economie

Er zijn vier belangrijke elementen om het grondstoffengebruik te verminderen. Deze hangen samen met de R-ladder, die de strategieën voor circulariteit over de gehele keten van een product weergeeft.

  • Narrow the loop gaat over het minder grondstoffen gebruiken door af te zien van producten, deze te delen of efficiënter te maken.
  • Slow the loop gaat over het langer en intensiever gebruiken van producten onder andere door hergebruik en reparatie.
  • Close the loop gaat over het sluiten van de kringloop door hoogwaardige recycling van materialen en daarmee het zo veel mogelijk tegengaan van verlies.
  • Substitutie gaat over het vervangen van grondstoffen door hernieuwbare of secundaire grondstoffen, of andere primaire meer algemeen beschikbare grondstoffen met minder milieudruk.

Samen leggen we de basis

De afgelopen jaren is de aandacht voor een circulaire economie fors toegenomen. Samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers is de sleutel tot succes. Door een overlegstructuur te creëren en partijen te mobiliseren wordt structuur aangebracht voor deze transitie.


Belangrijke documenten

Wat zijn onze doelen en hoe willen we die bereiken? Deze documenten vormen de ruggengraat van het programma: