Persoonsgegevens - Privacy Statement


We leven in tijden dat er steeds meer data beschikbaar komt OVER en VAN personen. Dat kan op gespannen voet komen te staan met hun recht op privacy.

Daarom zijn de regels rond privacy aangescherpt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Als dat niet het geval is kunnen strenge boetes worden opgelegd.
Deze website wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat spant zich in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten zijn daarbij in vogelvlucht de volgende:

Rechtmatigheid

We verwerken alleen persoonsgegevens als er een rechtmatige en voldoende concrete grondslag is. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van een wettelijke taak of overeenkomst.

Doelbinding

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan ten dienste van de organisatie. We kijken daarbij altijd naar het belang van de betrokkene en het eventuele risico dat hij of zij loopt.

Dataminimalisatie

We slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taak.

Accuraat

We houden de persoonsgegevens juist en actueel. Deze kunnen ook worden ingezien en gewijzigd door de betrokkene, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat.

Security

We zorgen voor passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Door aan de voorkant al securitymaatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn.

Transparantie

We geven inzicht in onze gegevensverwerkingen en onze samenwerkingspartners. We zijn open over datalekken en over de stappen die we nemen om ze te voorkomen.

Periode van dataopslag

Persoonsgegevens slaan we niet langer op dan strikt noodzakelijk.

Accountability

We maken voor iedereen zichtbaar dat we ons houden aan bovenstaande principes. Zo houden we in een register bij welke verwerkingen van persoonsgegevens we doen.

Tot slot ….

We zijn zorgvuldig en terughoudend als het gaat om de verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Zo werken we aan elke dag aan een privacy-bewuste Rijkswaterstaat.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW en mag uw gegevens verwerken volgens de Instellings- en Mandaatregeling van het ministerie van IenW. Daarbij moet Rijkswaterstaat voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018. Rijkswaterstaat formuleert wel zelfstandig het privacybeleid en voert dit zelfstandig uit.

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste gegevensverwerkingen. Het doel van het overzicht is u in één oogopslag een globaal beeld te geven van de gegevens die wij van u verwerken in het kader van onze missie.

Als u contact opneemt met Rijkswaterstaat: Uw contactgegevens.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Rijkswaterstaat wil toegankelijk zijn voor alle inwoners van Nederland die een vraag willen stellen of informatie willen opvragen. Voor het voldoen aan deze verzoeken hebben we contactgegevens nodig.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken uw contactgegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek.

Delen van gegevens

Uw gegevens worden alleen gedeeld met de medewerkers van Rijkswaterstaat die uw vraag of verzoek kunnen beantwoorden. Wanneer uw vraag bij een ander ministerie of een provincie thuishoort, sturen we uw melding inclusief contactgegevens naar het algemene contactpunt van de Rijksoverheid of de provincie die het betreft. In alle andere gevallen verzoeken we u om zelf contact op te nemen.

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Rijkswaterstaat bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is. Per verwerkingsdoeleinde wordt bepaald hoe lang de gegevens relevant zijn en bewaard moeten worden.

Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Wanneer het verwerkingsdoeleinde gerealiseerd is en daarmee de bewaartermijn verstreken is, dan worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Bij het anonimiseren worden de persoonsgegevens ontdaan van mogelijk identificerende kenmerken, zodat er statistische gegevens overblijven die op geen enkele manier meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten of diensten.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. In dit privacy-statement staat al omschreven welke persoonsgegevens wij registreren en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden via dit privacy-statement dan kunt u een verzoek tot inzage indienen. Hieronder leest u hoe dit moet.

Contact

Heeft u aanvullende vragen over de privacy-statement van Rijkswaterstaat?

Vul het contactformulier in op Rijkswaterstaat.nl.

Wilt u een inzageverzoek doen? Stuur dan een e-mail voorzien van:

  • uw naam
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • omschrijving van uw verzoek

naar 08008002@rws.nl

LET OP!

  • Wij vragen u daarbij om het BSN-nummer en de pasfoto op de kopie van uw ID-bewijs onzichtbaar of onleesbaar te maken. Deze gegevens hebben we niet nodig.
  • Met behulp van de KopieID-app kunt u een foto maken waarbij BSN-nummer en pasfoto automatisch onzichtbaar worden gemaakt.