Beleid en Regelgeving


Zowel nationaal, Europees als mondiaal wordt er beleid gevoerd op het gebied van kunststoffen, circulaire economie en afval. Welke wetten en regels zijn er? En welke partijen stonden hiervoor aan de basis? Op deze pagina zetten we de belangrijkste beleidsmaatregelen en regelgeving op een rij.

Nationaal beleid en regelgeving

Algemene wet- en regelgeving

De website wetten.overheid.nl is een database met alle regelgeving die geldt in Nederland. Het is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met landelijke en lokale overheden.

Beleid en regelgeving over afval

Kenniscentrum Circulaire Economie & Afval geeft een overzicht van wet- en regelgeving voor afval inzamelen, scheiden, storten en vervoeren. Daarnaast vind je er informatie over onder meer het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), de Wet milieubeheer en producentenverantwoordelijkheid.

Circulaire economie

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom werkt de overheid met tal van belanghebbende partijen samen, om zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan. Op deze website wordt een overzicht gegeven van het Nederlandse beleid op het gebied van circulaire economie.

Europees beleid en regelgeving

Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Deze kaderrichtlijn van de Europese Unie gaat over afvalstoffen. De richtlijn stelt de basisconcepten en definities van afvalbeheer vast. Hieronder valt ook de vaststelling van definities van afval, recycling en terugwinning. EU-landen nemen tal van maatregelen om zich aan de richtlijnen te houden.

Circulaire economie en plastics

In 2018 publiceerde de Europese Commissie The European Strategy for Plastics in a Circular Economy. Dit is onderdeel van de strategie, het beleid en de regelgeving van de Europese Commissie op het gebied van plastic en de circulaire economie.

Regelgeving en chemie

Het European Chemicals Agency (ECHA) implementeert de EU-wetgeving over chemische stoffen ten behoeve van volksgezondheid en milieu. REACH, Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals, stelt procedures vast voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de eigenschappen en gevaren van chemische stoffen.

Mondiaal beleid en regelgeving

Plastic vervuiling en regelgeving

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) is dé mondiale pleitbezorger voor het milieu. UNEP's Law and Environment Assistance Platform (UNEP-LEAP) biedt digitale ondersteuning van het Environmental Law Programme. Hier vind je onder meer milieunieuws, wetgeving, jurisprudentie, modelwetten, toolkits en andere producten en bronnen.

Afval en transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid op het gebied van transport, infrastructuur, milieu en wonen. De internationale afvalwetgeving kent vier categorieën, namelijk de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA), de Derdelandenverordening, de Europese afvalstoffenlijst (Eural) en overige relevante wetgeving.

Circulaire plastics

De Global Commitment en het Plastic Pact Network hebben onder leiding van de Ellen MacArthur Foundation bedrijven en overheden verenigd op het gebied van circulaire plastics. Het leidde tot een gemeenschappelijke visie op een circulaire economie voor kunststoffen.