Sorteren en Mechanische recycling


Een circulaire economie voor plastic

Om aanbod van recyclaat te kunnen garanderen, is een goede inzamel- en sorteerstructuur nodig. Uitbreiding en verbetering van de sorteercapaciteit is hiervoor een vereiste. Het Actieplan 'Meer en betere sortering', heeft als doel deze ontwikkeling te versnellen.

Wat is ons doel?

  • Hoogwaardige recycling van kunststoffen
  • Verminderen verbranding van kunststoffen

Waar we aan werken

  • Verbeteren inzamelstructuur
  • Optimalisatie van bron- en nascheiding
  • Technische innovatie

Hoe pakken wij dit aan?

  • Ketensamenwerking
  • Inzet beleidsinstrumenten
  • Europese afstemming

Het systeem

Het inzamel- en sorteersysteem in Nederland richt zich op verhoging van kwaliteit en kwantiteit van plastic stromen voor recyclebedrijven. Het betreft hier bronscheiding (vóór inzameling) en nascheiding (door de afvalverwerker). Samenwerking en innovaties moeten leiden tot een systeem dat kostenefficiënt en duurzaam is. In de Transitieagenda Consumptiegoederen wordt dit vraagstuk verder uitgewerkt.

Waarom mechanisch?

De meeste recyclingbedrijven zijn gericht op het mechanisch verwerken van afval. Mechanische recycling heeft economische en technische voordelen en is daardoor de meest gangbare manier van verwerken. De Transitieagenda Kunststoffen stimuleert de verdere professionalisering van de sector.

Vraag en aanbod

Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodkant beïnvloeden elkaar direct. Meer samenhang tussen de verschillende schakels is nodig om de circulariteitsdoelen te behalen. De ontwikkeling van scheidings- en recyclingtechnologie om hogere kwaliteitsstandaarden te halen, is essentieel. Net als goede beleidsprikkels voor hoogwaardige recycling.