Verkenningsonderzoek land- en tuinbouwplastics


In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaan hebben Rebel en TAUW de keten van land- en tuinbouwplastics verkend. Doel van het de verkenning was het onderzoeken welke problemen in de keten spelen en welke beleidsinstrumenten kunnen worden ingezet die bijdragen aan oplossingen. Specifieke aandacht is besteed aan het instrument uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV).

In de eerste fase is de keten van land- en tuinbouwplastics in kaart gebracht. Dit is gedaan op basis van literatuurstudie, een aantal gesprekken met stakeholders uit verschillende onderdelen van de keten en data-analyse. Ook zijn hierbij de huidige problemen en uitdagingen met betrekking tot het verduurzamen en circulair maken van de keten in kaart gebracht. Vervolgens zijn in de tweede fase verschillende beleidsmaatregelen geïnventariseerd die een oplossing kunnen vormen voor de problemen en een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen. De beleidsmaatregelen zijn vervolgens afgewogen om tot een beleidsadvies op hoofdlijnen te komen voor de verschillende productcategorieën. In de laatste fase van het onderzoek zijn de deeladviezen verwerkt tot een integraal advies op hoofdlijnen en is een aantal vervolgstappen geformuleerd om tot een nadere invulling en concretisering van het advies te komen.

Het rapport is hier te vinden:

Eindrapportage Verkenning land- en tuinbouwplastic