NPCE 2023-2030


De Ministerraad heeft op 3 februari 2023 ingestemd met het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Hiermee worden stappen gezet op weg naar een circulair Nederland.

Nederland legde in 2016 als een van de eerste landen ter wereld zijn ambitie voor een circulaire economie vast in beleid, met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Dit programma was agenderend; het beschreef de stip op de horizon en creëerde bewustwording in de samenleving. Dat daardoor het draagvlak voor een circulaire economie toenam, bleek onder meer uit de ondertekening van het Grondstoffenakkoord (onderschreven door ruim vierhonderd partijen). Daarin is de ambitie voor 2050 opgenomen. Vervolgens zijn vijf transitieagenda's uitgewerkt: Consumptiegoederen, Kunststoffen, Bouw, Maakindustrie en Biomassa en voedsel. Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 vertaalde deze transitieagenda’s naar concrete acties en projecten tot 2023. Met het NPCE wordt voortgebouwd op de basis die al is gelegd.

In het NPCE zijn concrete doelen geformuleerd voor geselecteerde productgroepen. De prioritaire productketens voor kunststoffen zijn plastic verpakkingen, land- en tuinbouwplastic en plastic in de bouw.  Voor deze groepen zijn stimulerende, beprijzende en normerende maatregelen opgenomen in het NPCE.

Veel partijen hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan een circulaire economie. Voor het realiseren van de doelen zullen gesprekken plaatsvinden met betrokken partijen.

Meer informatie is te vinden op Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl

Figuur 1 uit het NPCE verbeeldt de Visie circulaire economie, in relatie tot Van visie naar beleid en Van beleid naar uitvoering.