Projectbeschrijving


Het te sluiten Plastic Pact is gericht op een strategische (keten)samenwerking tussen bedrijven en de Nederlandse overheid. Partijen hebben de gezamenlijke ambitie om in 2025 substantieel minder plastic afval te produceren en het overige plastic materiaal beter te hergebruiken en te recyclen.

Waaraan leveren we een bijdrage?

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatopgave, door minder gebruik en verbranding van fossiele grondstoffen. De reikwijdte van het Plastic Pact ziet op eenmalige plastic producten en verpakkingen, met dien verstande dat ook complementaire sectoren die kunststoffen toepassen nadrukkelijk worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de toepassing van plastic recyclaat in hun producten en verpakkingen.

Wat is het doel?

Doel is om de plastic keten beter te sluiten door niet meer dan nodig plastic te gebruiken en meer plastic te hergebruiken, te recyclen en opnieuw toe te passen in nieuwe producten en verpakkingen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan CO2-reductie in overeenstemming met de nationale klimaatambities, aan minder lekkage naar het milieu en aan het doel om minder primaire fossiele grondstoffen te gebruiken.

Concrete invulling

Met dit Plastic Pact wordt concreet invulling gegeven aan een groot deel van de doelen zoals gesteld in de actielijn ‘preventie’, maar daarnaast raakt het Pact ook concreet aan doelen die geformuleerd zijn in de andere actielijnen.

Afspraken

Dit Pact bevat vrijwillige maar niet vrijblijvende afspraken tussen koplopers onder bedrijven en de rijksoverheid. Ze gaan over concrete, meetbare doelen, over te hanteren definities en indicatoren, over kwaliteit, over belemmerende regelgeving, retourlogistiek en consumentengedrag en over concrete acties die partijen afzonderlijk en gezamenlijk in gang zetten. Die afspraken sluiten aan bij vergelijkbare afsprakenkaders, zoals het Plastics Pact UK en de EU Single Use Plastic (SUP-) richtlijn.13 Het betreft concrete doelen en acties om te komen tot beter herbruikbare en recycleerbare producten en verpakkingen, tot minder gebruik en meer recycling en tot meer toepassing van recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen. De kwantitatieve doelen vormen nog onderwerp van gesprek op weg naar afronding van het Plastic Pact. De voortgang zal worden gemonitord.

Monitoring

Ten behoeve van de monitoring wordt in 2019 een nulmeting uitgevoerd. Concrete gedragsinterventies zijn gericht op minder zwerfafval en minder gebruik van wegwerpproducten